บรูไน

ชื่อเต็ม บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
  ที่ตั้ง อยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่งทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ พรมแดนทางบก ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ ติดเขตซาราวัก ประเทศมาเลเซีย แบ่งออกเป็น 4 เขต คือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong
  พื้นที่ 5,770 ตารางกิโลเมตร
  ภูมิประเทศ พื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อน อุดมด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
  อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับ ประเทศเมียนมาร์
ทิศใต้ ติดกับ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศลาวและกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศเมียนมาร์
  ภูมิอากาศ อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก ฝนตกเกือบตลอดปี ฝนตก ช่วงเดือนกันยายน – กรกฎาคม ฝนตกหนักสุด ช่วงเดือนกันยายน – มกราคม อากาศเย็นสบายที่สุด จะอยู่ช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 24 – 32 องศาเซลเซียส
  เมืองหลวง บันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan) อยู่ในเขต Brunei-Muara
  เมืองสำคัญ บรูไน มัวรา (Brunei – Muara) ถือได้ว่าเป็นเมืองท่าของประเทศบรูไน
เบอเละ (Belait) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศบรูไน เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่สองรองจาก บันดาร์ เสรี เบกาวัน 
เทมบูรง (Temburong) อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศบรูไน 
ทูตง (Tutong)
  เวลา เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
 
  เชื้อชาติ ประกอบด้วยชาวมาเลย์ 68.8 % ชาวจีน 18.3 % ชนเผ่าต่างๆ 5.0 % ชาวอินเดียและอื่นๆ 7.9 %
  ศาสนา ศาสนาอิสลาม 67 % ศาสนาพุทธ 13 % ศาสนาคริสต์ 10 % และฮินดู10 %
  ภาษา ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็นภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเป็น ภาษาที่ใช้สื่อสารแพร่หลาย
  การปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญีฮัสซานัลโบลเกียห์มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (His Majesty Sultan Haji HassanalBolkiahMu’izzaddinWaddaulah) ทรงเป็นองค์พระประมุข ของประเทศเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2510 นอกจากทรงเป็นพระประมุขแห่งรัฐ แล้วยังทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้นำทางศาสนาอิสลาม แห่งเนการาบรูไนดารุสซาลาม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน
 
 
  สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar : BND) เงินดอลลาร์บรูไนมีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และสามารถใช้แทนกันได้


ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.fact.fti.or.th/th
Visitors: 29,367