อินโดนีเซีย

ชื่อเต็ม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
  ที่ตั้ง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 5 องศา 54 ลิปดาเหนือ 11 องศาใต้ และระหว่างลองจิจูด 95 องศา 01 ลิปดา-141 องศา 02 ลิปดาตะวันออก เป็นหมู่เกาะในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟกกับมหาสมุทรอินเดีย และระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย
  พื้นที่ พื้นที่ทางบก 1,904,443 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร (รวมพื้นที่ทั้งหมด 5,070,606 ตารางกิโลเมตร)
  ภูมิประเทศ ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,500 เกาะแต่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 3,000 เกาะ รวมอยู่ในพื้นที่ 4 ส่วน ประกอบด้วย
1) หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ประกอบด้วย เกาะชวา สุมาตรา กะลิมันตัน และสุลาเวสี
2) หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ ทางตะวันออกของเกาะชวา มีเกาะบาหลี ล็อมบอก ซุมบาวา ฟอลเรส และติมอร์
3) หมู่เกาะโมลุกกะ หรือหมู่เกาะเครื่องเทศ อยู่ระหว่างสุลาเวสีกับเกาะปาปัว
4) หมู่เกาะปาปัว (Papua) อยู่บนเกาะนิวกินีทางตะวันตกของประเทศ ปาปัวนิวกินี 
ในบรรดาหมู่เกาะทั้งหมด มีเกาะขนาดใหญ่ 5 เกาะ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 90 ของประเทศ คือ
– กะลิมันตัน มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 28 ของพื้นที่ทั้งหมด และครอบคลุมพื้นที่ 2 ใน 3 ของเกาะบอร์เนียว
– สุมาตรา มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 24 ของพื้นที่ทั้งหมด
– ปาปัว มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 22 ของพื้นที่ทั้งหมด และครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งด้านตะวันตกของเกาะนิวกินี
– สุลาเวสี มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
– ชวา และมาดูรา ครอบคลุมพื้นที่เพียงร้อยละ 7 ของพื้นที่ทั้งหมด มีประชากรอาศัยอยู่ถึงร้อยละ 64 ของทั้งประเทศ
  อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับมหาสมุทรอินเดีย 
ทิศตะวันออก ติดกับติมอร์-เลสเต และปาปัวนิวกินี 
ทิศใต้ ติดกับทะเลติมอร์
  ภูมิอากาศ ภูมิอากาศมีลักษณะผสมผสาน และเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิประเทศ เนื่องจากประเทศมีลักษณะเป็นหมู่เกาะโดยทั่วไปมีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรแบ่งเป็น 2 ฤดู คือ 
1. ฤดูแล้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
2. ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน
  เมืองหลวง จาการ์ต้า
  เมืองสำคัญ สุราบายา (Surabaya) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ อยู่บนเกาะชวา มีสนามบินนานาชาติ คือ สนามบินจวนดา (Juanda Airport) ท่าเรือคือ ตันจุง เปรัก (Tanjung Perak) อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ยอกยาการ์ตา (Yogyakarta) อยู่บนเกาะชวา เป็นศูนย์กลางทั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของบุโรพุทโธ (Burobudur) พุทธสถานที่มีชื่อเสียงและสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ รวมถึงหมู่วิหารโบราณฮินดู คือ ปรามบานัน (Pram-banan) มีสนามบินหลัก Adi Sucipto Airport
เมดาน (Medan) เป็นเมืองใหญที่สุดของเกาะสุมาตรา และใหญ่ที่่สุดเป็นอันดับ 3 ของอินโดนีเซีย มีประชากร 2.1 ล้านคน เมดานเป็นแหล่งเพาะปลูกใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย มีสนามบินนานาชาติคือ สนามบิน โปโลเนีย (Polonia Airport) ท่าเรือ เบลาวัน (Belawan Port)
เรียว (Riau) อยู่บนเกาะสุมาตรา มีพื้นที่ 9.5 หมื่นตารางกิโลเมตร มีประชากร 5.4 ล้านคน มีสนามบินสำคัญคือ Sultan Syarif Kasim II Airport ท่าเรือคือ Batu Ampar Port
แจมบี (Jambi) อยู่บนเกาะสุมาตรา มีพื้นที่ 4.5 หมื่นตารางกิโลเมตร ประชากร 2.5 ล้านคน มีสนามบินหลัก คือ Sultan Thaha Airport
ปาเลมบัง (Palembang) อยู่บริเวณสุมาตราใต้ สนามบินหลัก คือ สนามบิน สุลต่าน บาฮารุดดีน 2 (Sultan Baharudin II Airport) มีท่าเรือ คือ ท่าเรือบูมบารู (Boom Baru Port)
เดนปาซาร์ (Denpasar) เป็นเมืองหลวงของเกาะบาหลี (Bali) อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงด้านความงดงามของธรรมชาติและชายหาดที่สวยงามสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ปีละกว่า 1 ล้านคน สนามบินนานาชาติคือ Gusti Ngurah Rai International Airport
  เวลา เวลาในอินโดนีเซียแบ่งเป็น 3 เขตเวลา โดยเขตตะวันตกเวลาเทียบเท่ากับประเทศไทย เขตกลางเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง และเขตะวันออกเวลาเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง
 
  เชื้อชาติ ประกอบด้วย ชาวชวา (Javanese) 41.7% ชาวซุนดา (Sundanese) 15.4% ชาวมาเลย์ (Malayu) 3.4% ชาวมาดูรีส (Madulese) 3.3% ชาวบาตัก (Bataknese) 3% ชาวมินังกะเบา (Minangkabau) 2.7% ชาวเบตาวี (Batavia) 2.5% ชาวบูกิน (Bukin) 2.5% ชาวบันเทน (Buntain) 2.1% ชาวบันจารี (Banjarinese) 1.7% ชาวบาหลี (Bali) 1.5% ชาวซาซะก์ (Sasa) 1.3% ชาวมากัสซาร์ (Makasa) 1% ชาวเชรีบอน (sharibon) 0.9% ชาวจีน (Chinese) 0.9% อื่นๆ 16.1%
  ศาสนา ศาสนาในประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วยศาสนาต่างๆ ดังนี้ 
อิสลาม86.1 % คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ 5.7 % คริสต์นิกายแคทอลิก 3.0 % ฮินดู1.8 % และอื่นๆ 3.4 %
  ภาษา ภาษาราชการคือภาษา บาฮาซา อินโดนีเซีย (BAHASA Indonesia)
 
 
 
  สกุลเงิน “รูเปีย” (Rupiah)


ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.fact.fti.or.th/th
Visitors: 29,367