กัมพูชา

ชื่อเต็ม ประเทศกัมพูชามีชื่อเรียกเต็มว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
  ที่ตั้ง ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเขตติดต่อกับอ่าวไทย ตั้งอยู่ระหว่างประเทศไทย เวียตนาม และลาว
  พื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มีขนาดพื้นที่เป็นอันดับที่ 90 ของโลก ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 8 และมีจำนวนประชากรอยู่ในลำดับที่ 7 ของประเทศสมาชิกอาเซียน
  ภูมิประเทศ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของกัมพูชาอำนวยต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีป่าไม้ที่สมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 61% ของพื้นที่ทั้งหมด อีก 20% เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ตั้งของประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว
ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบอันซาง และเกียงซาง)
ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรีและตราด)
ทิศใต้ติดอ่าวไทย
  ภูมิอากาศ กัมพูชาเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้น โดยได้รับอิทธิพลของมรสุมเขตร้อน โดยมี 4 ฤดู มีฤดูฝนยาวนาน ฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 – 36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ยในกรุงพนมเปญ 27 องศาเซลเซียส ฤดูแล้งเริ่มจากเดือนพฤศจิกายน – เมษายน เดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงสุดที่สุด เดือนมกราคมมีอุณหภูมิต่ำที่สุด เดือนตุลาคมมีฝนตกชุกที่สุด
  เมืองหลวง กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)
  เมืองสำคัญ จังหวัดสีหนุวิลล์ (Sihanoukville, Kampong Som) จังหวัดเสียมเรียบ (Siem Reap) จังหวัดเกาะกง (Koh Kong) จังหวัดกัมปงจาม (Kampong Cham) 
จังหวัดสีหนุวิลล์ เป็นเมืองชายทะเลยอดนิยมมากที่สุดของประเทศกัมพูชาห่างจากกรุงพนมเปญ 246 กิโลเมตร ไปทางตะวันตกเฉียงใต้มีประชากรประมาณ 200,000 คน มีชายหาดทั้งหมด 5 แห่ง หาดที่สวยที่สุดคือหาดสุขา และหาดโอจือเตียล ( Occheuteal )
จังหวัดเสียมเรียบ หรือเสียมราฐ เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเขมรห่างจากกรุงพนมเปญ 314 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 5 ชั่วโมง ปัจจุบันนี้จังหวัดเสียมราฐเป็นที่รู้จักดีในฐานะเป็นที่ตั้งของนครวัด เมืองเอกของจังหวัดนี้ เทียบได้กับอำเภอเมืองในจังหวัดของไทยก็มีชื่อเสียมราฐเช่นกัน โดยเมืองเสีมราฐนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของประเทศกัมพูชา
จังหวัดเกาะกง มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนไทย เนื่องจากเป็นเมืองที่เปิดให้มีการประกอบการด้านคาสิโน ได้อย่างไม่ผิดกฏหมายโดยจังหวัดนี้มีลักษณะการปกครองพิเศษ กล่าวคืออนุญาตให้นักลงทุนมาลงทุนได้อย่างเต็มที่
จังหวัดกัมปงจาม เป็นแหล่งผลิตยางพารา เงาะ มังคุด ทุเรียน มะม่วงหิมพานต์ และ พืชไร่ ได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสัมปะหลัง ถั่วเหลือง ถ่วเขียว และ งา อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 123 กิโลเมตร
  เวลา เท่ากับประเทศไทย (GMT+7)
 
  เชื้อชาติ ประกอบด้วย เขมรร้อยละ 90 เวียดนามร้อยละ 5 จีนร้อยละ 1 และอื่นๆ ร้อยละ 4
  ศาสนา ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท (ร้อยละ 96.9) (มุสลิมร้อยละ 1.9) (คริสต์ร้อยละ 0.4) อื่นๆ (ร้อยละ 0.8%) (ประมาณการ ปี 2551)
  ภาษา ภาษาเขมร (Khmer) เป็นภาษาราชการของกัมพูชา ซึ่งประชากรบางส่วนสามารถสื่อสารเป็นภาษา
ฝรั่งเศส ไทย จีน และอังกฤษ
 
 
 
  สกุลเงิน “เรียล” (Riel) มีรหัสสกุลเงินคือ KHR

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.fact.fti.or.th/

Visitors: 29,361