เมียนมาร์

ชื่อเต็ม เมียนมาร์ (Burma หรือ Myanmar) หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า “พม่า” มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar)
  ที่ตั้ง สหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ จุดตัดของเส้นรุ้งที่ 22 องศาเหนือ กับเส้นแวงที่ 98 องศาตะวันออก สหภาพพม่าทางตอนล่างติดกับทะเลอันดามัน (Andaman Sea) และอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal)
  พื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร (อันดับที่ 40 ของโลก โดยมีพื้นที่ประมาณ 1.3 เท่าของไทย)
  ภูมิประเทศ มีเส้นเขตแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 6,477 กิโลเมตร
  อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับ จีน (2,185 กม.)
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับ ลาว (235 กม.) และไทย (2,401 กม.)
ทิศตะวันตก ติดกับ อินเดีย (1,463 กม.) และบังกลาเทศ 
(193 กม.)
ทิศใต้ ติดกับ ทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล
  ภูมิอากาศ สหภาพพม่าตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน (Tropical monsoon) จำแนกฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่
– ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 43 องศาเซลเซียส 
– ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดเข้าสู่ประเทศทำให้ฝนตกเกือบทุกวัน พื้นที่ฝนชุกที่สุดจะได้แก่พื้นที่ชายฝั่งทะเล อันได้แก่ รัฐยะไข่ มณฑลเอยาวดี มณฑลพะโค และมณฑลตะนาวศรี ได้รับปริมาณน้ำฝนถึง 120–200 นิ้วต่อปี ในเขตพื้นที่ราบอื่นๆ จะมีฝนตกเฉลี่ย 100 นิ้วต่อปี ทางตอนกลางของประเทศซึ่งถูกกำบังด้วยแนวเขายะไข่ด้านตะวันตกจะมีฝนตกน้อยเพียง 20–40 นิ้วต่อปีเท่านั้น หรือเฉลี่ยราว 29 นิ้วต่อปี 
– ฤดูหนาวนั้นอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 21–29 องศาเซลเซียส
  เมืองหลวง เนปิดอว์ (Nya Pyi Daw) แปลว่า นครหลวงใหม่ ย้ายเมื่อ พ.ศ. 2548 เมืองหลวงใหม่ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของประเทศอยู่ระหว่างย่างกุ้งกับมัณฑะเลย์ โดยห่างจากย่างกุ้งไปทางทิศเหนือ ประมาณ 350 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 7 พันตารางกิโลเมตร หรือใหญ่กว่าเกาะสิงคโปร์ 10 เท่า เนปิดอว์ได้รับการวางผังเมืองเป็น 4 โซนหลัก ได้แก่ โซนราชการ (Ministry Zone) โซนโรงแรม (Hotel Zone) โซนอุตสาหกรรม (Industry Zone) และ โซนทหาร (Military Zone)
  เมืองสำคัญ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เมาะละแหม่ง เมียวดี เมืองหงสาวดี
เมืองย่างกุ้ง เดิมมีชื่อว่าเมือง “ดาโกง” (Dagon) แม้ว่าปัจจุบัน จะมีสถานภาพเป็นเพียงอดีตเมืองหลวงของประเทศ แต่ย่างกุ้งก็ยังคงความสำคัญในการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้ากระจายสินค้าไปสู่ภาคต่างๆ ของ ประเทศโดยมีประชากรหนาแน่นถึง 5.4 ล้านคน นอกจากนี้ ย่างกุ้งยังเป็นศูนย์กลางการค้า อัญมณี และการส่งออกไม้สักอีกด้วย กรุงย่างกุ้งมี เขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมด้าน สาธารณูปโภคมากกว่าเมืองอื่นๆ
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมการประมง ธุรกิจ การท่องเที่ยว ธุรกิจการบริการ เช่น ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ และสถาบัน ฝึกอบรมวิชาชีพ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมไม้แปรรูป การผลิตของชำร่วยและสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ เป็นต้น
เมืองมัณฑะเลย์ เมืองใหญ่อันดับสองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเขตพม่าตอนบน (รัฐชิน รัฐกะฉิ่น และรัฐฉาน) มีประชากรประมาณ 6.4 ล้านคน และเป็นเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียกับจีนเป็นเมืองที่พม่าถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและพุทธศาสนาบริเวณใจกลางเมืองมีตลาดเซโจ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้า มัณฑะเลย์เป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของพม่าก่อนที่จะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ แต่ถึงแม้ว่ามัณฑะเลย์จะลดความสำคัญในฐานะเมือง ที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง แต่ก็ยังคงความสำคัญในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรม และพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลาย
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ขนาดเล็ก และหัตถกรรม
เมืองเมาะละแหม่ง เมืองเอกของรัฐมอญ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงเชื้อชาติแล้วเมืองเมาะละแหม่ง ประกอบด้วยพลเมืองเชื้อชาติมอญส่วนใหญ่ พลเมืองส่วนน้อยเท่านั้นที่มีเชื้อสายพม่า สภาพทั่วไปของเมืองเมาะละแหม่งนั้นเป็นเมืองเกษตรกรรมใกล้ชายทะเล ริมอ่าวเมาะตะมะคนมอญเรียกชื่อเมืองนี้ว่า “โหมดแหมะเหลิ่ม” เมื่อร้อยกว่าปี
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และธุรกิจท่องเที่ยว
เมืองเมียวดี เป็นเมืองชายแดนด้านตะวันออกของพม่า ติดกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีแม่น้ำเมยเป็นเขตกั้นและเชื่อมด้วยสะพาน มิตรภาพไทย-พม่า เป็นตลาดการค้าชายแดนที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งพม่าจัดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน นอกจากนี้ยังถือว่าเมียวดีเป็นเมืองสำคัญในการกระจายสินค้าจากประเทศไทยไปยังเมืองต่างๆ ของพม่า ความสำคัญของเมืองเมียวดีอีกประการหนึ่งคือ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลพม่าได้กำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจระหว่างชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับจังหวัดเมียวดี
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตรและอัญมณี
เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (อ่านออกเสียงตามสำเนียงพม่า ว่า หานตาวดี) ภาษาอังกฤษเรียกว่า Bago หรือ Pegu มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของพม่ามาก่อน ตั้งอยู่ใกล้เมือง เมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศพม่า ต่อมาพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ ยึดครองได้และสถาปนาเป็นศูนย์กลางอำนาจของราชวงศ์ตองอู หงสาวดี เจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ โรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ และร้านทำผม
  เวลา ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที
 
  เชื้อชาติ ประกอบด้วยชาติพันธุ์พม่า คิดเป็นร้อยละ 68 ไทใหญ่ร้อยละ 9 กะเหรี่ยงร้อยละ 7 ยะไข่ร้อยละ 4 จีนร้อยละ 3 มอญร้อยละ 2 อินเดียร้อยละ 2 อื่นร้อยละ 5
  ศาสนา ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 89) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 5) ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 4) อื่นๆ (ร้อยละ 2)
  ภาษา พม่า
  การปกครอง ปัจจุบันพม่ามีรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีรัฐสภาที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วยสภาประชาชน สภาชาติพันธุ์ และสภาท้องถิ่น โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขประเทศและหัวหน้ารัฐบาล โดยปัจจุบันมีนายเต็ง เส่ง (U Thein Sein) เป็นประธานาธิบดี และมีนางออง ซาน ซู จี หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านในรัฐสภา
 
  สกุลเงิน จ๊าด (Kyat)

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.fact.fti.or.th/th

Visitors: 29,362