ลาว

ชื่อเต็ม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) The Lao People’s Democratic Republic
  ที่ตั้ง เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีน ระหว่างละติจูดที่ 14 – 23 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 100 – 108 องศาตะวันออก
  พื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 148 ล้านไร่
(เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 84 ของโลก)
  ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 เป็นภูเขาและที่ราบสูง ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ภูเบี้ยอยู่ในแขวงเชียงขวาง
สูง 2,820 เมตร สปป.ลาว มีพื้นที่เพาะปลูกเพียง 50,000 ตร.กม. หรือร้อยละ 21.11 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เนื่องด้วยตลอดแนวชายแดนของประเทศลาว ซึ่งมีความยาวรวม 5,083 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ
  อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน (423 กิโลเมตร)
ทิศใต้ ติดกับ สาธารณรัฐกัมพูชา (541 กิโลเมตร)
ทิศตะวันออก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (2,130 กิโลเมตร)
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศไทย (1,810 กิโลเมตร)
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (236กิโลเมตร)
  ภูมิอากาศ สปป.ลาว อยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน มีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุ มีฝนตกชุกระหว่าง พ.ค.-ก.ย. อุณหภูมิ
เฉลี่ยที่นครหลวงเวียงจันทน์ 25 องศา เซลเซียส (ม.ค.) และ36-37 องศาเซลเซียส (เม.ย.) ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,715 มิลลิเมตร ต่อปี
  เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นนครหลวงของประเทศและเป็นเขตการปกครองพิเศษ เรียกว่า นครหลวงเวียงจันทน์ ลักษณะการปกครองคล้ายกับกรุงเทพมหานคร อยู่ทางตอนกลางของประเทศลาว มีเมืองเอกคือ จันทะบุลี มีเขตติดต่อชายแดนกับประเทศไทย ระหว่างเวียงจันทน์กับหนองคาย แขวงนครหลวงเวียงจันทน์เป็นแขวงที่เจริญที่สุดใน 17 แขวงของประเทศลาว
  เมืองสำคัญ แขวงสะหวันนะเขต แขวงจำปาสัก แขวงคำม่วน แขวงหลวงพระบาง 
แขวงสะหวันนะเขต เป็นแขวงใหญ่อันดับที่ 1 ของประเทศลาว มีประชากรมากที่สุดในประเทศ อยู่ตรงข้าม จ.มุกดาหาร ประชากร 910,615 คน เป็นหนึ่งในแขวงของประเทศลาวที่ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศ ทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับแขวงคำม่วน ทิศใต้ติดกับแขวงสาละวัน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ได้มีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 สะหวันนะเขต-มุกดาหารอย่างเป็นทางการ ซึ่งสะพานนี้เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออก-ตะวันตก จากเวียดนามถึงพม่า ทำให้แขวงสะหวันนะเขตกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาว รัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบพิเศษ
แขวงจำปาสัก มีประชากรมากเป็นอันดับสาม มีพื้นที่ติดต่อกับ จ.อุบลราชธานีประชากร 658,165 คน เป็นแขวงหนึ่งของประเทศลาว ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ ติดชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา มีเมืองปากเซเป็นเมืองหลักของแขวงและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของลาว (รองจากเวียงจันทน์และเมืองไกสอน พมวิหาน) ถือว่าเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ รวมไปถึงการท่องเที่ยวของลาวตอนใต้ เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีแม่น้ำโขงไหลผ่านกลาง และเกิดเกาะแก่งเป็นจำนวนมากจนได้ชื่อว่า “ดินแดนสี่พันดอน”
แขวงคำม่วน มีประชากร 376,180 คน และมีป่าไม้และแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์อยู่ตรงข้าม จ.นครพนม ประกอบด้วยหลายชนชาติ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันมีชายแดนติดกับแขวงบอริคำไชย แขวงสะหวันนะเขต ประเทศไทย และ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แขวงคำม่วน เป็นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติ และศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกสืบทอดมาแต่ดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบัน
แขวงหลวงพระบาง เป็นเมืองหลวงเก่า เป็นเมืองมรดกโลกและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นแขวงหนึ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานซึ่งไหลมาบรรจบกัน และมีเมืองเอกซึ่งเป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลก ด้วยแขวงหลวงพระบางมีประชากร 452,900 คน ทางทิศเหนือติดกับแขวงพงสาลี แขวงอุดมไชย และแขวงหลวงน้ำทา ทิศตะวันออกติดกับแขวงหัวพันและเวียดนาม ทิศตะวันตกติดกับแขวงไชยะบุรี และทิศใต้ติดกับแขวงเชียงขวางและแขวงเวียงจันทน์ มีพื้นที่ทั้งหมด 16,875 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงพระบางได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2541 จากองค์การยูเนสโก
  เวลา เท่ากับประเทศไทย (GMT +7)
 
  เชื้อชาติ ประกอบด้วยชาติพันธุ์ลาวลุ่ม (กลุ่มคนเชื้อชาติลาว ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก) ร้อยละ 55
ลาวเทิง (เช่น ชนเผ่าขมุ) ร้อยละ 11, ลาวสูง (เช่น ชนเผ่าม้ง) ร้อยละ 8 อื่นๆ ร้อยละ 26
  ศาสนา ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 67) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 1.5) อื่นๆ (ร้อยละ 31.5)
ที่มา: CIA The World Factbook
  ภาษา ภาษาราชการคือ ภาษาลาว
ภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และฝรั่งเศส ภาษาท้องถิ่นอื่นๆ ได้แก่ ภาษาไท ภาษาม้ง
 
 
  สกุลเงิน “กีบ” (Kip)

 

 

http://www.fact.fti.or.th/th

Visitors: 29,361